program szybka ścieżka

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie można uzyskać na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa i mające na celu opracowanie innowacji produktowej lub procesowej, a także prace przedwdrożeniowe, ściśle związane z realizowanym projektem.

Konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych (tj. z wyłączeniem województwa mazowieckiego).

Szybka ścieżka dla MŚP

 • przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie (MŚP)
 • 1 marca – 30 maja 2018 r. oraz 16 sierpnia – 14 grudnia 2018 r. |Konkurs podzielony na miesięczne rundy;

 • 1,4 mld PLN

 • 1 mln PLN

 • 50 mln EUR

 • 20 mln EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
 • 15 mln EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe
 • 200 000 EUR – na prace przedwdrożeniowe w ramach pomocy de minimis
 • 2 mln EUR – na prace przedwdrożeniowe w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP
 • do 80% przedsiębiorstwa mikro i małe;
 • do 75% przedsiębiorstwa średnie.
 • do 60% przedsiębiorstwa mikro i małe;
 • do 50% przedsiębiorstwa średnie.
 • do 90% w ramach pomocy de minimis;
 • do 50% w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 • rezultatem projektu jest stworzenie innowacji produktowej lub procesowej cechującej się nowością co najmniej w skali kraju
 • własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu
 • zaangażowana kadra badawcza i zarządzająca posiada adekwatne do zakresu projektu wykształcenie i doświadczenie
 • nowość rezultatów projektu
 • zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia
 • projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 23

 • koszty wynagrodzeń
 • koszty podwykonawstwa (maks. 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych)
 • odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów oraz amortyzacja budynków
 • nabycie materiałów oraz sprzętu laboratoryjnego niespełniającego wymogu środka trwałego
 • koszty utrzymania linii technologicznych
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej
 • elementy służące do budowy na stałe zainstalowane w prototypie instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
 • koszty promocji projektu
 • koszt audytu zewnętrznego
 • koszty pośrednie

Szybka Ścieżka dla firm posiadających Seal of Excellence

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło w ramach jednego z najbardziej popularnych programów Szybka Ścieżka (1.1.1 PO IR) nowy konkurs dla małych i średnich firm posiadających certyfikat Seal of Excellence. Dzięki temu, pierwotnie alokowana na ten instrument kwota środków zwiększy się o 50 mln PLN. Konkurs jest szansą na dofinansowanie projektów, które zostały ocenione przez międzynarodowych ekspertów według bardzo wyśrubowanych kryteriów, jednak nie otrzymały wsparcia z powodu braku budżetu. Istotne jest również to, że wnioski mogą być złożone przez firmy, które aplikowały do drugie fazy SME Instrument w ciągu ostatnich 18 miesięcy.

Czytaj więcej…

JESTEŚMY SKUTECZNI - POZYSKALIŚMY JUŻ PONAD 5 MLD PLN DOFINANSOWANIA

Inwestycje
3,8 mld PLN
Projekty proekologiczne
0,3 mld PLN
Projekty B+R
1,1 mld PLN
Dla dużych przedsiębiorstw
4 mld PLN
Dla MŚP
1,2 mld PLN

Szybka ścieżka dla dużych firm

 • przedsiębiorstwa duże, konsorcja przedsiębiorstw, w których liderem jest duże przedsiębiorstwo
 • 1 marca – 29 czerwca 2018 r. oraz 3 września – 30 listopada 2018 r. |Konkurs podzielony na miesięczne rundy;

 • 1,4 mld PLN

 • 5 mln PLN w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę
 • 10 mln PLN w przypadku projekty realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw
 • 50 mln EUR

 • 20 mln EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe
 • 15 mln EUR – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe
 • 200 000 EUR – na prace przedwdrożeniowe w ramach pomocy de minimis
 • 2 mln EUR – na prace przedwdrożeniowe w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP
 • do 65% kosztów kwalifikowanych
 • do 40% kosztów kwaifikowanych
 • do 90% w ramach pomocy de minimis
 • do 50% w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP

Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 • rezultatem projektu jest stworzenie innowacji produktowej lub procesowej cechującej się nowością co najmniej w skali kraju
 • własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu
 • zaangażowana kadra badawcza i zarządzająca posiada adekwatne do zakresu projektu wykształcenie i doświadczenie
  nowość rezultatów projektu
 • zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia
 • projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie
 • projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację

Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 23

 • koszty wynagrodzeń
 • koszty podwykonawstwa (maks. 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych)
 • odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów oraz amortyzacja budynków
 • nabycie materiałów oraz sprzętu laboratoryjnego niespełniającego wymogu środka trwałego
 • koszty utrzymania linii technologicznych
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej
 • elementy służące do budowy na stałe zainstalowane w prototypie instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej
 • koszty promocji projektu
 • koszt audytu zewnętrznego
 • koszty pośrednie

ZGŁOŚ PROJEKT DO BEZPŁATNEJ KONSULTACJI

Imię i nazwisko (*)

Adres (*)

Adres email (*)

Telefon służbowy

Krótki opis projektu

Wnioskodawca

Uwaga: W przypadku projektu o wartości niższej niż 2 mln PLN zastrzegamy sobie możliwość nieudzielenia konkretnej odpowiedzi.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty e-mail informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy Crido jako administratorów danych osobowych (aktualny wykaz spółek z grupy Crido znajduje się tutaj). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie oraz potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności.*
Polityka Prywatności i Klauzula informacyjna

(*) Pole wymagane

Administratorem danych podanych w powyższym formularzu jest Crido Taxand Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-132), ul. Grzybowska 5 A. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi przez autora na kierowane do niego zapytanie za pomocą formularza. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).

MASZ PYTANIE? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Michał Gwizda

Partner w Crido

Szymon Żółciński

Partner w Crido

Magdalena Zawadzka

Partner w Crido