B

Prace eksperymentalne lub teoretyczne, podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowanie komercyjne (Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., art. 2, ust. 84).
Badania służące zdobyciu nowej wiedzy i umiejętności, dzięki którym możliwe będzie opracowanie innowacyjnych produktów, procesów lub usług lub wprowadzenie istotnych ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych (Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., art. 2, ust. 85).

C

Centra Transferu Technologii to niekomercyjne instytucje doradcze, szkoleniowe i informacyjne, które funkcjonują w obszarze transferu i komercjalizacji technologii oraz wszystkich towarzyszących temu procesowi zadań. Działalność CTT na styku sfery nauki i biznesu ma owocować adaptacją nowoczesnych technologii przez małe i średnie firmy lub powstawaniem nowych firm bazujących na nowych technologiach, a tym samym przyczyniać się do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionalnych struktur gospodarczych (A. Bąkowski, M. Mażewska (red.) „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012”, PARP, Warszawa 2012 r., s. 83).
Zgodnie z ustawą o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, jest to status, o który mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą innowacyjną działalność, szczególnie w obszarze prac badawczo-rozwojowych, lecz niebędący jednostką badawczo-rozwojową i nieposiadający statusu jednostki badawczo-rozwojowej. Otrzymanie statusu CBR daje możliwości m.in. uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz podatku rolnego i leśnego, a także odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty przeznaczonej na fundusz innowacyjności. Aby uzyskać status CBR konieczne jest spełnienie określonych w ustawie warunków (Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, art. 17). W ramach funduszy strukturalnych CBR rozumiany jest zazwyczaj szerzej – jako jednostka organizacyjna lub wyodrębniona organizacyjnie jednostka rozpoczynająca lub rozwijająca działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach, przy wykorzystaniu odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry. W perspektywie finansowej 2014-2020 możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na tworzenie lub rozbudowę CBR w przedsiębiorstwach.

D

Nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana ze środków z programów unijnych oraz krajowych na realizację określonych projektów w ramach tych programów. Grant to bezpośrednie wsparcie o charakterze niekomercyjnym na rzecz określonego beneficjenta w celu podjęcia przez niego odpowiednich działań lub sfinansowania części budżetu projektu (K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2011 r., s. 97).
Oznacza inwestycję początkową, której koszty kwalifikowane, obliczane z zastosowaniem cen i kursów wymiany w dniu przyznania pomocy, przekraczają 50 mln euro (Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., art. 2, ust. 52).
Są to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze i społeczeństwie, jak również dla znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy. Obejmuje ona trzy rodzaje badań, a mianowicie badania podstawowe, stosowane (łącznie z przemysłowymi) oraz prace rozwojowe. Działalność B+R odróżnia od innych rodzajów działalności dostrzegalny element nowości i eliminacja niepewności naukowej i/lub technicznej, czyli rozwiązanie problemu niewypływające w sposób oczywisty z dotychczasowego stanu wiedzy (GUS, Raport „Nauka i Technika w 2012” http://old.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/NTS_nauka_i_technika_2012.pdf, s. 14).

E

Przyznana pomoc zmienia zachowanie przedsiębiorstwa w taki sposób, że angażuje się ono w dodatkową działalność, której nie podjęłoby bez przyznanej pomocy. Uznaje się, że pomoc wywołuje efekt zachęty, jeżeli beneficjent złożył do danego państwa członkowskiego pisemny wniosek o przyznanie pomocy przed rozpoczęciem prac nad projektem lub rozpoczęciem działalności.Wniosek o przyznanie pomocy musi zawierać co najmniej następujące informacje:
• nazwę przedsiębiorstwa i informację o jego wielkości
• opis projektu, w tym daty jego rozpoczęcia i zakończenia
• lokalizację projektu
• wykaz kosztów projektu
• rodzaj pomocy (dotacja, pożyczka, gwarancja, zaliczka zwrotna, zastrzyk kapitałowy lub inne) oraz kwota finansowania
publicznego, potrzebnego do realizacji projektu (Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., art. 6, ust. 2).
Polegają na zdobywaniu, łączeniu, kształtowaniu i wykorzystywaniu dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej wiedzy i umiejętności do opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, w szczególności:
• opracowywanie prototypów, demonstracji, projektów pilotażowych, testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze usprawnienie zasadniczo jeszcze nie określonych produktów, procesów lub usług, a nie rozwój rynków.
• opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do celów demonstracyjnych i walidacji.Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń (Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., art. 2, ust. 86).

I

Oznacza obiekty, zasoby i powiązane z nimi usługi, które są wykorzystywane przez środowisko naukowe do prowadzenia badań naukowych w swoich dziedzinach. Obejmuje wyposażenie naukowe lub zestaw przyrządów, zasoby oparte na wiedzy, takie jak zbiory, archiwa lub uporządkowane informacje naukowe, infrastrukturę opartą na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, taką jak sieć, infrastrukturę komputerową, oprogramowanie i infrastrukturę łączności lub szelki inny podmiot o wyjątkowym charakterze niezbędny do prowadzenia badań naukowych. Infrastruktura badawcza może być zlokalizowana w jednej placówce lub być „rozproszona” (Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014r., art. 2, ust. 91).
Oznacza wdrożenie nowej lub znacznie udoskonalonej metody produkcji lub dostarczania towarów i usług (w tym znacznej zmiany w obrębie technik, sprzętu lub oprogramowania).Innowacje procesowe nie mogą obejmować: niewielkich zmian lub ulepszeń, zwiększenia mocy produkcyjnych lub usługowych poprzez dodanie systemów produkcyjnych lub logistycznych bardzo podobnych do obecnie stosowanych, zaprzestania stosowania danego procesu, prostego odtworzenia lub podwyższenia majątku, zmian wynikających jedynie ze zmian cen czynników produkcji, dostosowania do potrzeb użytkownika, dostosowania do potrzeb rynku lokalnego, regularnych zmian sezonowych i innych zmian cyklicznych, obrotu nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami (Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., art. 2, ust. 97).
Wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej. Celem innowacji marketingowych jest lepsze zaspokojenie potrzeb klientów, otwarcie nowych rynków zbytu lub nowe pozycjonowanie produktu firmy na rynku dla zwiększenia sprzedaży (OECD i Eurostat, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wyd.3,Warszawa 2008 r., s.52).
Inkubatory technologiczne (IT) są typem programu inkubacji przedsiębiorczości realizowanym we współpracy z instytucjami naukowo-badawczymi, gdzie współpraca obejmuje m.in. ocenę przedsięwzięć innowacyjnych, a także tworzenie klimatu sprzyjającego podejmowaniu działalności gospodarczej. Jako główny cel inkubatora technologicznego wymienia się pomoc nowo powstałej, innowacyjnej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku (A. Bąkowski, M. Mażewska (red.) „Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012”, PARP, Warszawa 2012 r., s. 43).
Wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Do innowacji produktowych zalicza się zarówno wprowadzenie nowych wyrobów i usług, jak i znaczące udoskonalenia istniejących wyrobów i usług w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych (OECD i Eurostat, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wyd.3, Warszawa 2008 r., s.50).
Narzędzia podlegające zwrotowi, które przyczyniają się do osiągnięcia celów określonych w ramach poszczególnych osi priorytetowych danego programu operacyjnego. Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorstw to przede wszystkim fundusze kapitału podwyższonego ryzyka, fundusze gwarancyjne i pożyczkowe oraz fundusze na rzecz rozwoju obszarów miejskich (inwestujące w partnerstwa publiczno-prywatne i inne projekty ujęte w zintegrowanym planie na rzecz trwałego rozwoju obszarów miejskich). Instrumentami inżynierii finansowej są fundusze, oferujące trzy podstawowe instrumenty zwrotne:
• pożyczki (w tym mikro kredyty)
• poręczenia
• wejścia kapitałowe (equity) (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 539/2010 z 16 czerwca 2010 r, art. 1 ust. 4).
To wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem (OECD i Eurostat, Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wyd. 3, Warszawa 2008, s. 48)
Oznacza wprowadzenie nowej metody organizacyjnej w sposobie prowadzenia działalności w danym przedsiębiorstwie, organizacji pracy lub relacjach z podmiotami zewnętrznymi. Z innowacji organizacyjnych wyłącza się zmiany, które opierają się na metodach organizacyjnych już stosowanych przez przedsiębiorstwo, zmiany w zakresie strategii zarządzania, połączeń i przejęć, zaprzestania stosowania danego procesu, prostego odtworzenia lub podwyższenia majątku, zmiany wynikających wyłącznie ze zmian cen czynników produkcji, dostosowania do potrzeb użytkownika, dostosowania do potrzeb rynku lokalnego, regularnych zmian sezonowych lub innych zmian cyklicznych obrotu nowymi lub znacząco udoskonalonymi produktami (Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., art. 2, ust. 96).
Inwestycja początkowa oznacza:
• inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu,
zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, wprowadzeniem produktów uprzednio nieprodukowanych
w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, lub
• nabycie aktów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym aktywa nabywane są przez inwestora niezwiązanego ze sprzedawcą i wyklucza się samo nabycie akcji lub udziałów przedsiębiorstwa (Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., art.2, ust. 49).

J

• Jest to instytucja prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. W rozumieniu ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki[19] są to w Polsce:
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni
• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk
• instytuty badawcze
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
• Polska Akademia Umiejętności
• inne jednostki organizacyjne, nie wymienione powyżej, a posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany
na podstawie ustawy z 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615), art. 2 ust. 9).

K

Klaster to skupisko wzajemnie powiązanych firm, działających w pokrewnych sektorach oraz powiązanych z nimi instytucji publicznych i niepublicznych. Celem klastrów jest wspieranie współpracy pomiędzy władzami publicznymi, jednostkami badawczymi oraz przedsiębiorstwami (K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2011 r., s. 137).
Wydatkami kwalifikowanymi są nazywane te koszty, które zostały poniesione przez beneficjentów podczas prowadzenia przez nich projektu w okresie ich kwalifikowalności, wydatkowane zgodnie z obowiązującymi dla danego programu wytycznymi, w stosunku do wysokości których przyznawane jest dofinansowanie (Wydatek kwalifikowalny, http://ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/slownik-pojec/).
Oznacza to struktury lub zorganizowane grupy niezależnych stron (np. przedsiębiorstwa, organizacje badawcze, organizacje niedochodowe i inne podmioty gospodarcze) mające na celu stymulowanie działalności innowacyjnej poprzez promowanie współdzielenia zaplecza oraz wymiany informacji, oraz poprzez transfer wiedzy, tworzenia powiązań wśród członków danego klastra.[21]Do największych klastrów w Polsce należą:
• Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza, z siedzibą w Rzeszowie. Klaster skupia przedsiębiorstwa z branży lotniczej i sektorów pokrewnych
• Pomorski Klaster ICT w Gdańsku, skupiający przedsiębiorstwa z branży ICT (Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., art. 2, ust.92).
Stanowią priorytety gospodarcze w obszarze B+R+I, w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej do roku 2020, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na rynkach zagranicznych. W Programie Rozwoju Przedsiębiorstw określono 18 inteligentnych specjalizacji w ramach następujących działów: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r., załącznik 4 Krajowa inteligentna specjalizacja).
To grupa jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, podejmującą na podstawie umowy cywilno–prawnej wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (K. B. Matusiak, Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2011 r.).
Kategoria klastrów o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej. Rekomenduje się aby klastry te były wybierane na poziomie krajowym, m.in. w oparciu o kryteria dotyczące: masy krytycznej, potencjału rozwojowego i innowacyjnego, dotychczasowej i planowanej współpracy oraz doświadczenia i potencjału koordynatora (M. Dzierżanowski (red.), Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku, Rekomendacje Grupy roboczej ds. polityki klastrowej, PARP, Warszawa 2012 r.)

M

W ramach małych i średnich przedsiębiorstw wyodrębniono następujące kategorie podmiotów:
• mikro przedsiębiorstwo:
– liczba zatrudnionych pracowników: mniej niż 10
– roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro
• małe przedsiębiorstwo:
– liczba zatrudnionych pracowników: mniej niż 50
– roczny obrót lub roczna suma bilansowanie nie przekracza 10 mln euro
• średnie przedsiębiorstwo:
– liczba zatrudnionych pracowników: mniej niż 250
– roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
Niniejsza mapa przedstawia maksymalne intensywności pomocy dostępne dla firm realizującychprojekty dotyczące nowych inwestycji (inwestycji początkowych) czyli tzw. regionalnej pomocy inwestycyjnej (wartości bazowe na mapie są dla dużych firm*).
mapa_v32

O

To podmiot (np. uniwersytet, agencja zajmująca się transferem technologii, pośrednik w dziedzinie innowacji, fizyczny lub wirtualny podmiot prowadzący współpracę w dziedzinie badań i rozwoju) niezależnie od jego statusu prawnego lub sposobu finansowania, którego podstawowym celem jest samodzielne prowadzenie badań lub upowszechnienie wyników takich działań poprzez nauczanie, publikację lub transfer wiedzy. Jeżeli taka organizacja prowadzi działalność gospodarczą, to wszystkie koszty i dochody związane z tą działalnością należy rozliczać oddzielnie. Dodatkowo przedsiębiorstwa mogące wywierać decydujący wpływ na taki podmiot w charakterze np. udziałowców/akcjonariuszy/członków mogą nie mieć preferencyjnego dostępu do uzyskanych przez niego wyników (Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., art. 2, ust. 83).

P

Park technologiczny jest to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną służący stymulowaniu przepływu wiedzy i technologii pomiędzy przedsiębiorstwami, a jednostkami naukowymi. Parki technologiczne współpracują z instytucjami naukowo-badawczymi, administracją publiczną, innymi instytucjami otoczenia biznesu oraz finansowania ryzyka (venture capital), a ich oferta skierowana jest do przedsiębiorstw.[30]Do największych parków technologicznych w Polsce należą:[31]
• Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, funkcjonujący w branży biotechnologii, ICT, ochronie środowiska, inżynierii, automatyce i robotyce oraz w sektorze wzornictwa przemysłowego
• Wrocławski Park Technologiczny, funkcjonujący w branży ICT, przetwórstwa rolno-spożywczego, biotechnologii, medycynie oraz w sektorze farmaceutycznym
• Krakowski Park Technologiczny, działający w branży ICT, elektroniczny, wzornictwa przemysłowego, petrochemicznej, motoryzacyjnej[30]. http://www.sooipp.org.pl/parki-technologiczne.html
(Parki technologiczne, http://www.sooipp.org.pl/parki-technologiczne.html)
Platforma technologiczna to kierowane przez podmioty gospodarcze konsorcjum zrzeszające przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, instytucje finansowe i samorząd gospodarczy mające na celu sformułowanie średnio i długookresowej wizji rozwoju technologicznego wybranego sektora gospodarki, wyznaczenie
strategii zmierzającej do jej realizacji oraz przygotowanie spójnego planu działania (K. B. Matusiak (red.), Innowacje i transfer technologii – Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2011 r., s. 194).
Kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności oraz sektora gospodarki, w celu rozwiązania określonego problemu. Pomoc udzielana jest na: ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw; badania, rozwój i innowacje; rozwój małych i średnich przedsiębiorców; zatrudnienie; usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym; zapewnienie kapitału podwyższonego ryzyka; ochronę środowiska oraz szkolenia (Pomoc horyzontalna, Słowniczek pojęć, http://www.uokik.gov.pl/slowniczek_pojec2.php).
Oznacza operację obejmującą działania wchodzące w zakres jednej lub większej liczby kategorii badań i rozwoju określonych w niniejszych zasadach ramowych, której celem jest wykonanie niepodzielnego zadania o sprecyzowanym charakterze gospodarczym, naukowym lub technicznym i o jasno określonych z góry celach. Projekt badawczo-rozwojowy może składać się z kilku pakietów roboczych, działań lub usług; obejmuje on jasne cele, działania, które należy przeprowadzić w celu osiągnięcia tych celów (w tym ich oczekiwane koszty), oraz konkretne rezultaty, które umożliwią określenie wyników tych działań i porównanie ich z odpowiednimi celami. Dwa lub większą liczbę projektów badawczo-rozwojowych uznaje się za jeden projekt, jeżeli nie są one wyraźnie odrębne, a w szczególności, jeżeli prawdopodobieństwo powodzenia technologicznego tych projektów nie jest od siebie niezależne (Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, pkt 15cc).
Prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku na danym terytorium. Patenty są udzielane przez urzędy patentowe (np. Urząd Patentowy RP, Europejski Urząd Patentowy, US Patent and Trademark Office). Patenty są zbywalnei podlegają dziedziczeniu.
Oznacza każdą inwestycję początkową rozpoczętą przez tego samego beneficjenta (na poziomie grupy) w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia prac nad inną inwestycją objętą pomocą w tym samym regionie NUTS 3 (Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014-2020, pkt 20t).
Pomoc przeznaczona na wsparcie rozwoju najmniej rozwiniętych regionów poprzez wspieranie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy, wspieranie nowo utworzonych małych przedsiębiorstw lub w wyjątkowych przypadkach poprzez przyznanie pomocy operacyjnej. Promuje ona ekspansję i dywersyfikację działalności gospodarczej przedsiębiorstw znajdujących się w tych regionach, zwłaszcza poprzez zachęcanie firm do otwierania tam nowych zakładów (Pomoc regionalna, Słowniczek pojęć, http://www.uokik.gov.pl/slowniczek_pojec2.php)
To pierwszy wykonany według dokumentacji model maszyny lub urządzenia, stanowiący podstawę do dalszej seryjnej produkcji.[39] Jest to urządzenie, obwód lub program zaprojektowany i zbudowany w celu zademonstrowania zdolności do budowy urządzenia docelowego. Najczęściej powstaje jako wynik prac rozwojowych (Prototyp, Słownik Wyrazów Obcych Wł. Kopalińskiego; www.slownik-online.pl).
Patent udzielony przez Europejski Urząd Patentowy na mocy Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Patent europejski po tzw. walidacji może obowiązywać osobno w każdym kraju należącym do ww. Konwencji podlegając prawu krajowemu w zakresie naruszenia, unieważnienia, zbycia, itp.
Jedna z form wsparcia przedsiębiorców, stanowiąca szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 euro w okresie trzech lat podatkowych. Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota dofinansowania ograniczona została do 100 tys. euro (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis Art. 2 ust.2).
Przedsiębiorstwo powiązane – przedsiębiorstwo, które pozostaje w przynajmniej jednym z czterech poniższych związków:
• przedsiębiorstwo posiada większość praw do głosowania w innym przedsiębiorstwie
• przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa
• przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami umowy lub statutu założycielskiego danego przedsiębiorstwa
• przedsiębiorstwo będące udziałowcem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw do głosowania w tym przedsiębiorstwie.
Przedsiębiorstwo partnerskie – przedsiębiorstwo, które nie zostało zakwalifikowane jako przedsiębiorstwo powiązane i które posiada:
• samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami powiązanymi od 25 do 50 %
(Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., Załącznik I, art. 2).
(Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., Załącznik I, art. 3)
(Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., Załącznik I, art. 3)
Jest to przedsiębiorstwo:
• które za pomocą oceny dokonanej przez zewnętrznego eksperta, może wykazać, że w przewidywalnej przyszłości opracuje produkty, usługi lub procesy, które są nowe lub znacząco ulepszone w porównaniu z aktualną sytuacją w jego branży i które niosą ze sobą ryzyko niepowodzenia technologicznego lub przemysłowego lub
• którego wydatki na działalność badawczo-rozwojową stanowią co najmniej 10 % jego całkowitych kosztów operacyjnych w co najmniej jednym roku z trzech lat poprzedzających przyznanie pomocy lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym objętym zewnętrznym audytem (Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., art. 2, ust. 80)

R

Oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna. Dla przejęć rozpoczęcie prac oznacza moment nabycia aktywów bezpośrednio związanych z nabytym zakładem. Nie uznaje się natomiast za rozpoczęcie prac zakupu gruntów ani prac przygotowawczych (np. uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności) (Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., art. 2, ust. 23).
Priorytetowe kierunki rozwoju regionów w okresie 2014–2020 w zakresie gospodarki i współpracującej z nią nauki, wyznaczane w celu wzmocnienia przewagi konkurencyjnej regionu.

S

Sektor badawczo-rozwojowy jest tworzony przez instytucje i osoby zajmujące się działaniami na rzecz zwiększenia zasobów wiedzy, jak również znalezienia nowych zastosowań. Rezultatem działalności sektora B+R są różnego rodzaju innowacje – produktowe, procesowe czy technologiczne, kluczowe dla szybkiego rozwoju gospodarczego (Leszek Leśniewski, Sektor badawczo-rozwojowy w Polsce, PAIiIZ, Warszawa 2010 r., s 1).
To jest współpraca, między co najmniej dwoma niezależnymi stronami w celu wymiany wiedzy lub technologii, lub służące osiągnięciu wspólnego celu opartego na podziale pracy, gdy strony wspólnie określają zakres wspólnego projektu, przyczyniają się do jego realizacji i wspólnie ponoszą ryzyko, jak również dzielą się wynikami. Jedna strona lub kilka stron mogą ponosić pełne koszty projektu i tym samym zwolnić inne strony z ich ryzyka finansowego. Badania w ramach umowy i świadczenie usług badawczych nie są uważane za formy współpracy (Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., art. 2, ust. 90).

T

Oznacza wszelkie procesy, których celem jest zdobycie i gromadzenie wiedzy jawnej i przypuszczalnej oraz dzielenie się tą wiedzą, w tym umiejętnościami i kompetencjami w zakresie działalności gospodarczej i niegospodarczej, np. współpracy badawczej, doradztwa, udzielania licencji, tworzenia firm typu spin-off, publikacji i mobilności badaczy i innego personelu zajmującego się taką działalnością. Transfer wiedzy obejmuje – oprócz wiedzy naukowej i technicznej – również inne rodzaje wiedzy, np. wiedzę na temat korzystania z norm i obejmujących je regulacji oraz warunków rzeczywistego funkcjonowania i metod związanych z innowacjami organizacyjnymi, a także zarządzanie wiedzą w zakresie określania, nabywania, ochrony i wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych (Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, pkt 15v).
Inwestycja musi być utrzymywana w obszarze otrzymującym pomoc, przez co najmniej pięć lat lub, w przypadku MŚP, przez co najmniej trzy lata, od daty jej ukończenia. Powyższa zasada nie wyklucza wymiany w tym okresie przestarzałych lub zepsutych instalacji lub sprzętu, pod warunkiem, że działalność gospodarcza zostanie utrzymana na danym obszarze przez stosowny minimalny okres (Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., art. 14, ust. 5).

W

Termin księgowo-podatkowy oznaczający aktywa nieposiadające postaci fizycznej ani finansowej, takie jak patenty, autorskie prawa majątkowe, licencje, know-how lub inna własność intelektualna (Rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r., art. 2, ust. 30).
Nowe, nieoczywiste i nadające się do przemysłowego zastosowania rozwiązanie problemu technicznego. Do wynalazków nie zalicza się m.in. odkryć, teorii naukowych, metod matematycznych, przedstawienia informacji, planów zasad i metod dotyczących działalności umysłowej i gospodarczej. Na wynalazek może być udzielony patent (prawo wyłączne).
Prawa chroniące dobra niematerialne. Do własności intelektualnej zalicza się przede wszystkim własność przemysłową, prawo autorskie, ochronę baz danych, ochronę know-how, itp.
Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności poprzez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Na wzór przemysłowy można uzyskać prawo z rejestracji. Ochrona wzorów przemysłowych nie obejmuje cech wytworu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznych. Wzór przemysłowy (jako tzw. community design) może być także chroniony jednolicie na terytorium całej Unii Europejskiej na podstawie decyzji Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z siedzibą w Alicante.
Prawa wyłączne udzielane przez urzędy patentowe. W Polsce Urząd Patentowy RP udziela patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na znaki towarowe i wzory użytkowe oraz prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, oznaczenia geograficzne i topografie układów scalonych. Ochrona własności przemysłowej w Polsce jest regulowana przede wszystkim ustawą Prawo własności przemysłowej.
Nowe, użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o stałej postaci. Na wzór użytkowy może być udzielone prawo ochronne. Wzory użytkowe są chronione tylko w niektórych jurysdykcjach i w nomenklaturze angielskiej są często określane jako „małe patenty” (petty patents).