Rozwiń SWÓJ BIZNES — dotacje i ulgi —inwestycje

Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w postaci zwolnienia z podatku dochodowego w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zwolnieniom z podatku dochodowego podlegają koszty nowej inwestycji lub koszty utworzenia nowych miejsc pracy (dwuletnie koszty płacy brutto, powiększone o obowiązkowe płatności związane z zatrudnieniem, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników).

Dostrzegając duży potencjał takiej formy wsparcia, polski rząd podjął prace nad rozszerzeniem obszaru wsparcia. W wyniku procedowanych zmian zwolnienie z podatku będzie można uzyskać na terenie całego kraju, a otrzymanie wsparcia będzie uzależnione od spełnienia kryteriów jakościowych.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia nowego systemu wsparcia, które w takim lub w zbliżonym kształcie zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku.

Poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie projektu ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy – stan na luty 2018.

Przedsiębiorcy (MŚP, duże firmy)

Wsparcie udzielane jest w formie zwolnień z podatku  dochodowego od osób fizycznych / od osób prawnych.

Zwolnienie ze 100% podatku do limitu zależnego od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja oraz od poziomu intensywności wsparcia wynikającego z mapy pomocy regionalnej.

W praktyce intensywność wsparcia może wynosić od 10% do 50% kosztów kwalifikowanych, przy czym małym i średnim firmom przysługuje zwiększenie w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych regionów. Dla firm małych o 20 p.p. a dla firm średnich o 10 p.p.

Decyzja o wsparciu inwestycji wydawana będzie na czas określony: 10, 12 lub 15 lat – okres uzależniony od poziomu rozwoju gospodarczego danego regionu (im wyższy poziom rozwoju tym krótszy okres zwolnienia).

Gdy zadeklaruje poniesienie określonej kwoty w ramach inwestycji i uzyska pozytywną Decyzję o wsparciu. Wymagana kwota nakładów od 10 do 100 mln PLN uzależniona jest od poziomu bezrobocia w lokalizacji inwestycji, z możliwością obniżenia (patrz poniżej).

Preferowane są inwestycje, które będą realizowane w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia. Przewidziano również obniżenie wymaganych nakładów inwestycyjnych dla:

 • inwestycji w zakresie nowoczesnych usług dla biznesu – o 80%
 • mikro przedsiębiorstw – o 98%
 • małych przedsiębiorstw – o 95%
 • średnich przedsiębiorstw – o 80%

Dla projektów przemysłowych:

 • Czy planuje się wyspecjalizowane miejsca pracy i stabilne zatrudnienie?
 • Czy planuje się inwestycję w branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju?
 • Jaki będzie poziom sprzedaży eksportowej?
 • Czy inwestycja obejmuje rozwój klastrów sektorowych?
 • Czy planuje się prowadzenie działalności B+R?
 • Czy planuje się wsparcie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych?
 • Jaka jest lokalizacja inwestycji?
 • Czy planuje się współpracę ze szkołami branżowymi?

Dla projektów z sektora usług nowoczesnych dla biznesu:

 • Czy planuje się wysokopłatne miejsca pracy i stabilne zatrudnienie?
 • Czy planuje się inwestycję w projekty usługowe wspierające branże zgodne z aktualną polityką rozwojową kraju?
 • Jaki będzie poziom sprzedaży eksportowej?
 • Czy inwestycja dotyczy centrum nowoczesnych usług dla biznesu o zasięgu wykraczającym poza Polskę?
 • Czy wnioskodawca należy do sektora MŚP?
 • Czy planuje się współpracę z ośrodkami akademickimi i badawczymi?
 • Czy planuje się wsparcie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych?
 • Jaka jest lokalizacja inwestycji?
 • Czy planuje się działania z zakresu opieki nad pracownikiem?

Inwestycja musi uzyskać minimalną liczbę punktów w ramach kryteriów jakościowych. Próg punktowy zależy od lokalizacji inwestycji.

Zasięg wsparcia będzie obejmował tereny inwestycyjne w całej Polsce, jednak preferowane są inwestycje na terenach o wysokim bezrobociu

Wnioski o wydanie decyzji przyjmowane są w trybie ciągłym.

Wejście w życie nowych regulacji planuje się na II kwartał 2018 r.

Koszty nowej inwestycji lub utworzenia nowych miejsc pracy.

Więcej na temat Specjalnych Stref Ekonomicznych na naszym blogu:

Masz pytania? Napisz do nas:

Imię i nazwisko (*)

Adres (*)

Adres email (*)

Telefon służbowy

Krótki opis projektu

Wnioskodawca

Uwaga: W przypadku projektu o wartości niższej niż 2 mln PLN zastrzegamy sobie możliwość nieudzielenia konkretnej odpowiedzi.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty e-mail informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy Crido jako administratorów danych osobowych (aktualny wykaz spółek z grupy Crido znajduje się tutaj). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie oraz potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności.*
Polityka Prywatności i Klauzula informacyjna

(*) Pole wymagane