Dotacje dla MŚP

Fundusze UE w Perspektywie Finansowej 2014-2020 oferują szereg możliwości dofinansowania innowacyjnych projektów realizowanych przez firmy małe lub średnie. Podobnie jak w poprzednim rozdaniu środków UE, wsparcie finansowe będzie dostępne w programach regionalnych (RPO) albo w programach krajowych (np. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój).

Wsparcie w obszarze innowacyjności skierowane będzie na następujące typy projektów:

 • projekty B+R,
 • budowa/rozbudowa Centrów B+R,
 • inwestycje (wdrożenie innowacji).

tabelka1

Projekty B+R

Projekty B+R to projekty dotyczące opracowania nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług czy technologii. Projekty tego typu, w zależności od wymogów danego programu wsparcia, mogą być realizowane przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi.

Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów realizacji projektu (m.in. koszty wynagrodzeń zespołu badawczego, koszty zużytych materiałów, odczynników, mediów, amortyzacji sprzętu, koszty zleconych usług badawczych, koszty zakupu części składowych prototypu). Wysokość dofinansowania zależy od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prac B+R:

Powyższe limity wsparcia można powiększyć o 15 p.p., jeśli wnioskodawca zobowiąże się do szerokiego rozpowszechniania wyników prac B+R (przy czym maksymalny pułap wsparcia to 80%).

Projekty badawczo-rozwojowe, aby uzyskać dofinansowanie, muszą wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje (jeśli ubiegamy się o dofinansowanie z PO IR) lub Regionalną Inteligentną Specjalizacją (jeśli ubiegamy się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego).

Przykładowe programy wspierające projekty B+R:

 • Działanie 1.1.1 PO IR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (tzw. Szybka Ścieżka),
 • Programy sektorowe skoncentrowane na potrzebach danej branży, w tym m.in.: INNOCHEM, INNOMOTO, GameINN,
 • różne Działania w ramach poszczególnych 16 Regionalnych Programach Operacyjnych.

Dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw – budowa/rozbudowa CBR

Wsparciem objęte mogą być projekty związane z tworzeniem lub rozbudową infrastruktury przedsiębiorstw służącej prowadzeniu prac B+R. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów realizacji inwestycji (m.in. wydatki na zakup gruntu, prace budowlane, zakup aparatury badawczej oraz oprogramowania). Niektóre programy przewidują też możliwość wsparcia na część „operacyjną” działalności B+R (dofinansowanie na zasadach takich jak dla projektów B+R).

Wysokość dofinansowania wydatków inwestycyjnych zależy od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa (patrz: Mapa pomocy regionalnej).

Przykładowe programy wspierające budowę/rozbudowę Centrów B+R:

 • Działanie 2.1 PO IR „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”
 • różne Działania w ramach poszczególnych 16 Regionalnych Programach Operacyjnych

Inwestycje (wdrożenie innowacji)

Wsparciem objęte mogą być projekty inwestycyjne (budowa lub rozbudowa zakładu produkcyjnego/usługowego) umożliwiające rozpoczęcie produkcji innowacyjnych produktów/świadczenie innowacyjnych usług. W większości programów wymogiem koniecznym jest, aby projekt dotyczył wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie części kosztów realizacji inwestycji (m.in. wydatki na zakup gruntu, prace budowlane, zakup maszyn i urządzeń oraz oprogramowania).

Wysokość dofinansowania wydatków inwestycyjnych zależy od lokalizacji projektu i wielkości przedsiębiorstwa (patrz: Mapa pomocy regionalnej).

Przykładowe programy wspierające inwestycje (wdrożenie innowacji):

 • Działanie 3.2.1 PO IR „Badania na rynek”,
 • Działanie 3.2.2 PO IR „Kredyt na innowacje technologiczne”,
 • różne Działania w ramach poszczególnych 16 Regionalnych Programach Operacyjnych.