Rozwiń SWÓJ BIZNES — dotacje i ulgi — CENTRUM C+ R/ Infrastruktura B+R

Przedsiębiorcy (MŚP, duże firmy)

Status centrum badawczo-rozwojowego może uzyskać przedsiębiorca:

 • niebędący instytutem badawczym w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095) (dalej: ”Ustawa”)
 • prowadzący badania lub prace rozwojowe
 • którego przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej:
  • 5 mln zł oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych[1], stanowią co najmniej 20% przychodów netto albo
  • 2,5 mln zł i są niższe niż 5 mln zł oraz którego przychody netto ze sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo–rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych[2], stanowią co najmniej 70% przychodów netto
 • nie zalegający z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • stosuje przepisy o rachunkowości

[1] w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub prac własności przemysłowej

[2] ibidem

 • opis badań lub prac rozwojowych prowadzonych przez przedsiębiorcę, w tym opis zadań badawczo-rozwojowych zrealizowanych w ostatnim roku obrotowym (poprzedzającym złożenie wniosku) oraz ich wyników, a także wykaz uzyskanych akredytacji, patentów lub zastosowań w praktyce
 • zatwierdzone sprawozdanie finansowe przedsiębiorcy za rok obrotowy poprzedzający złożenie wniosku wraz z wyszczególnieniem przychodów netto z tytułu sprzedaży wytworzonych przez siebie usług badawczo-rozwojowych klasyfikowanych do usług w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
 • sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego
 • oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków dochodowych za rok obrotowy poprzedzający rok złożenia wniosku
 • oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatku akcyzowego na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
 • oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
 • oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą podatków i opłat lokalnych na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku
 • sprawozdanie z działalności badawczej i rozwojowej za ostatni rok kalendarzowy (poprzedzający złożenie wniosku) , przekazane do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS PNT-01)

Uzyskanie statusu CBR zgodnie z Ustawą o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej umożliwia:

 • częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
 • korzystanie ze zwolnienia podatkowego w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych (zwiększone korzyści z tytułu korzystania z ulgi B+R):
  • prawo do 150%**/*** odpisu, co oznacza korzyść podatkową w wysokości 28,5% puli kosztów kwalifikowanych*

* Zakładając 19% stopę podatkową

** Za wyjątkiem kosztów ochrony własności przemysłowej dla dużych przedsiębiorstw, gdzie odpis wynosić będzie 100%

*** pomocą publiczną będzie odliczenie nadwyżki o 50 pp. w stosunku do odliczeń ogólnego katalogu kosztów (wynoszącego 100 %) oraz całe odliczenie wynikające ze specyficznego dla CBR-ów katalogu kosztów

 • należności z tytułów wynagrodzeń oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności (umowy o pracę, dzieło, zlecenia)
 • nabycie materiałów  i surowców  bezpośrednio  związanych  z prowadzoną  działalnością badawczo – rozwojową
 • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio  w prowadzonej  działalności  badawczo-rozwojowej,   w szczególności  naczyń  i przyborów  laboratoryjnych  oraz urządzeń pomiarowych
 • ekspertyzy, opinie,  usługi  doradcze  i usługi  równorzędne,  świadczone  lub  wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową, a także  nabycie  od  takiej  jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej
 • odpłatne korzystanie  z aparatury  naukowo – badawczej    wykorzystywanej wyłącznie  w prowadzonej  działalności  badawczo-rozwojowej
 • nabycie usługi  wykorzystania  aparatury  naukowo-badawczej  wyłącznie  na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego
 • odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej 
 • koszty  ekspertyz,  opinii,  usług  doradczych  i usług  równorzędnych,  badań wykonywanych  na  podstawie  umowy,  wiedzy  technicznej  i patentów  lub  licencji  na  chroniony   wynalazek,  uzyskanych  na warunkach rynkowych wykorzystywanych w prowadzonej  działalności badawczo-rozwojowej

Status Centrum B+R a wsparcie w ramach programu 2.1 PO IR

W ramach działania 2.1 PO IR Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw można ubiegać się o dofinansowanie budowy lub rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego. Nie jest to jednoznaczne z uzyskaniem statusu Centrum B+R zgodnym z Ustawą. Poniżej porównanie wybranych kwestii obu form wsparcia.

Centrum B+R w ramach 2.1 PO IR

Status Centrum B+R zgodnie z Ustawą

Przygotowanie agendy badawczej na okres 3/5 lat w zależności od wielkości firmy

Opis prowadzonych i zrealizowanych (w ostatnim roku obrotowym) prac B+R i ich wyników, w tym wykaz  uzyskanych  akredytacji,  patentów  lub zastosowań w praktyce

Standardowe zasady w przypadku korzystania z ulgi B+R – 100% odpisu od podstawy opodatkowania i standardowy katalog kosztów kwalifikowanych

Zwiększone korzyści z tytułu korzystania z ulgi B+R – do 150% odpisu od podstawy opodatkowania i szerszy katalog kosztów kwalifikowanych

Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji

Zwolnienie częściowe z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego,

Konieczność utrzymania efektów projektu w trakcie okresu trwałości – 3/5 lat od zakończenia realizacji projektu (w zależności od wielkości podmiotu).

Coroczny monitoring pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do utrzymania statusu CBR.

Wycofanie się z realizacji projektu wiąże się z całkowitym lub częściowym zwrotem dotacji

Możliwość bez kosztowej rezygnacji ze statusu centrum B+R

Więcej na ten temat na naszym blogu:

Masz pytania? Napisz do nas:

Imię i nazwisko (*)

Nazwa firmy (*)

Firmowy adres email (*)

Telefon służbowy

Treść wiadomości (*)

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres poczty e-mail informacji marketingowych od Spółek wchodzących w skład grupy Crido jako administratorów danych osobowych (aktualny wykaz spółek z grupy Crido znajduje się tutaj). Przyjmuję do wiadomości, że zgoda może być cofnięta w każdym czasie oraz potwierdzam zapoznanie się z Polityką Prywatności.*
Polityka Prywatności i Klauzula informacyjna

(*) Pole wymagane