Rozwiń SWÓJ BIZNES — dotacje i ulgi —badania i rozwój

Na poziomie województw funkcjonują Regionalne Programy Operacyjne (RPO), które zarządzane są przez urzędy marszałkowskie. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz, każde województwo zidentyfikowało kluczowe potrzeby rozwojowe, wokół których skupione są poszczególne programy. Wsparcie w każdym z regionów różni się między sobą, jednak we wszystkich województwach istotne jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i ich nakładów na infrastrukturę B+R, a także wspieranie wdrożeń innowacji w celu podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności firm.

W programach regionalnych wspierane są m.in. następujące typy projektów przedsiębiorstw w zakresie badań i innowacji:

  • działalność badawczo-rozwojowa
  • Innowacje w MŚP
  • Wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw
  • Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw
  • Zakup usług Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB)

Projekty realizowane w ramach RPO musza wpisywać się w tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizacje zdefiniowane dla każdego województwa.